aktualizacja: 2019.10.24

Ogłoszenia, informacje

Szanowni Państwo,

Ogłoszona w ostatnich dniach podwyżka opłat czynszowych wywołała wśród naszych mieszkańców wiele komentarzy i pytań związanych z wysokością podwyżki.
Pragniemy poinformować, że na wysokość podwyżki złożyło się kilka czynników, które musieliśmy uwzględnić w sporządzonej kalkulacji wpływów i rozchodów związanych z administrowaniem naszymi budynkami mieszkalnymi.
Pierwszy najbardziej istotny czynnik kosztowy wynika z umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Niestety ale wszystkie nasze budynki pozostają jeszcze w fazie spłaty kredytu. Bank wszystkim kredytobiorcom do, których należy również STBS narzuca terminarz okresowych ale stałych korekt opłat czynszów. Zgodnie z wytycznymi BGK należy dokonać korekty stawek czynszu minimum co 2 lata i minimum o 10 %. Obecna podwyżka częściowo wynika z harmonogramu narzuconego przez BGK.
Kwota czynszu w STBS dzieli się na następujące pozycje: spłata kredytu, koszty eksploatacji, odpisy na remonty i rezerwa. W celu sprawdzenia zbilansowania przychodów i wydatków obliczyliśmy poszczególne składniki kosztów w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej z podziałem na poszczególne budynki. Bilans finansowy wykazał, że przychody nie pokrywają rozchodów.
W pozycji pierwszej składników czynszowych spłata kredytu w starych zasobach STBS w obrębie ulic Unitów Podlaskich,  Niepodległości i Romanówka niedobór wynosił w granicach 2 – 3 grosze/m2. Niedopłata do spłaty kredytu na terenie osiedla Gospodarcza wynosiła już od 5 groszy/m2 do 1,09 zł./m2.
Kolejnym istotnym składnikiem opłaty czynszowej, który uległ znacznej korekcie są koszty eksploatacyjne. Analogicznie jak przy spłacie kredytu także w tej pozycji istniały braki w przychodach ale już znacznie większe bo w zależności od budynku kształtowało to się w wysokości od 1 zł./m2 do  ok. 1,5 zł./m2.
Dotychczasowy odpis na fundusz remontowy wynosił 0,2 zł./m2 powierzchni mieszkalnej. Dla przeciętnego budynku o powierzchni ok. 2000 m2 daje to kwotę 400 zł. miesięcznie. Pomimo, że cały zasób budynków STBS traktowany jest jako jedna wspólnota to po zsumowaniu na wszystkie budynki STBS uzyskiwaliśmy kwotę 5877 zł. Przeliczając kwotę przychodu z funduszu remontowego  na 15 budynków uzyskujemy średnią 392 zł. na jeden budynek w skali miesiąca. Po podwyżce kwota odpisu na fundusz remontowy wynosi 0,6 zł./m2 co w porównaniu do większości wspólnot mieszkaniowych na terenie naszego miasta stanowi zaledwie połowę ich odpisu. Większość wspólnot mieszkaniowych ma ustalony fundusz remontowy w wysokości 1,2 zł./m2.
Opisane powyżej relacje przychodów i kosztów nie mogą być dłużej utrzymywane w sposób nie gwarantujący zbilansowania się. Pierwsza kontrola  Banku Gospodarstwa Krajowego, który kredytuje nasze inwestycje mogłaby doprowadzić do wypowiedzenia umów kredytowych z konsekwencją ogłoszenia upadłości firmy.
Pragnę zwrócić uwagę, że w ostatnich 2 latach nastąpił znaczny wzrost usług oraz materiałów budowlanych a także robocizny. Od 1 stycznia 2020 roku w sposób znaczący wzrasta najniższa płaca krajowa. Powyższe czynniki uwzględniamy w obecnej podwyżce czynszu. Jeśli czynniki rynkowe nie będą tak drastycznie wpływały na wzrost kosztów utrzymania budynków to w najbliższych 2 latach nie przewidujemy kolejnych podwyżek.
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na konieczność korekty czynszu jest potrzeba rozpoczęcia prac remontowych klatek schodowych, balkonów i elewacji na najstarszych zasobach STBS na co mieszkańcy wyraźnie wskazują. Nie możemy dopuścić do zaniedbania inwestycyjnego naszych budynków, które sukcesywnie się starzeją.
Liczę na zrozumienie i zapraszam wszystkich mieszkańców zainteresowanych poznaniem szczegółowych wyliczeń wpływających na wysokość czynszu.

z poważaniem
Prezes zarządu STBS
Adam Zawadzki

 

 

Szanowni Państwo,

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. od 01.01.2019 r. wprowadza dla najemców internetowy dostęp do  kartotek finansowych – aplikację  E-kartoteka, która pozwala w prosty sposób sprawdzić stan salda najemcy oraz wysokość jego opłaty miesięcznej.

W najbliższych dniach nasi pracownicy dostarczą do  wszystkich najemców kopertę zawierającą indywidualny login i hasło do internetowego dostępu do aplikacji E-kartoteka wraz z instrukcją pierwszego logowania.

  Najemca po otrzymaniu loginu i hasła, logując się pierwszy raz do serwisu internetowego powinien wejść na stronę internetową Siedleckiego „TBS” http://www.stbs.siedlce.pl/ i kliknąć w zakładkę E-kartoteka  znajdującą się po prawej stronie ekranu. Wyświetli się strona logowania do E-kartoteki.

 Korzystając z otrzymanego loginu i hasła należy zalogować się do serwisu. Przy pierwszym logowaniu należy zmienić hasło dostępu do serwisu oraz podać swój adres poczty internetowej. Informacje te są konieczne do odzyskania hasła w przypadku jego utraty.

 Serwis zawiera informacje dotyczące kartoteki finansowej najemcy oraz wymiar opłat miesięcznych. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z serwisu.

Dodatkowe informacje można otrzymać w Biurze obsługi najemców  tel. 25 633 66 20.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 08-110 Siedlce, ul. Starowiejska 60 informuje, że od dnia 01.12.2018r. wynajmie lokal użytkowy w budynku mieszkalnym przy ulicy  Niepodległości 10 w Siedlcach o powierzchni 92,80 m²

 

 

Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel.  25 644-95-62, lub osobiście w siedzibie STBS w godz.7:45-15:45.

 

 

 

 

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 

Od dnia 25-05-2018r. w Siedleckim Towarzystwie  Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. został powołany Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo iod@stbs.siedlce.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Starowiejska 60 08-110 Siedlce.

 

 

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Od kiedy RODO będzie stosowane

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Starowiejska 60 08-110 Siedlce, którym kieruje Prezes Zarządu.

Kim jest inspektor danych w STBS Spółka z o.o. i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo  (iod@stbs.siedlce.pl) lub listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych, Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Starowiejska 60 08-110 Siedlce.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe

Na podstawie następujących aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 79),
 • ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577),
 • ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.),
 • innych szczegółowych przepisów.

 

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają z powyższych ustaw. W szczególności realizujemy zadania, które należą do zakresu działania Siedleckiego TBS Sp. z.o.o.:

 • obsługujemy kandydatów na najemców, najemców w sprawach dotyczących wniosków, kwestii bieżących i płatności na rzecz STBS Sp. z.o.o.,
 • w celu wypełnienia zadań statutowych gromadzimy i aktualizujemy dane dotyczące najemców;
 • przyjmujemy i rozpatrujemy sprawy, z którymi zwracają się do nas nasi klienci;
 • prowadzimy wynajmowanie lokali użytkowych znajdujące się w budynkach towarzystwa;
 • sprawujemy zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności STBS Sp. z.o.o.;
 • prowadzimy inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo zgodnie z zapisami w RODO m.in. do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz innych czynności, które wykonywane byłyby niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

 • osobiście w siedzibie naszej jednostki,
 • elektronicznie,
 • listownie na adres naszej jednostki: STBS Spółka z o.o. ul. Starowiejska 60 08-110 Siedlce

Adresy naszej jednostki organizacyjnej znajdziesz na stronie www.stbs.siedlce.pl.

 

O G Ł O S Z E N I E

Siedleckie „TBS” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 01 stycznia 2016 r. wykonuje we własnym zakresie obsługę administracyjną własnych nieruchomości oraz zasobów komunalnych Miasta Siedlce. Administracja znajduje się przy ul. Prusa 18 w Siedlcach.

Zaistniałe awarie i usterki należy zgłaszać w Administracji: 08-110 Siedlce, ul. Prusa 18 od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 – 15:45.

- telefon 729 559 768
- dyżur całodobowy i świąteczny 792 277 715

Administatorzy zasobów lokalowych 501 930 822, 501 930 844, 501 930 866

e-mail: administracja@stbs.siedlce.pl

^