aktualizacja: 2019.05.15

Warunki wynajmu mieszkań w Siedleckim "TBS" Sp. z o.o.

Osoba ubiegająca się o wynajęcie  mieszkania czynszowego powinna mieć ustabilizowaną sytuację finansową (stałe źródło dochodów). Osoba zasiedlająca mieszkanie czynszowe (a także inne osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania) nie może posiadać tytułu własności w mieście Siedlce do innego lokalu, a w przypadku posiadania tytułu wynikającego np. ze stosunku najmu - musiałaby zrzec się tego prawa i przekazać zajmowany lokal właściwemu dysponentowi. Osoba ubiegająca się o wynajem mieszkania czynszowego uczestniczy w kosztach ich budowy w wysokości do 30%.

Przy wynajmie mieszkań czynszowych stosuje się następujące normatywy zasiedlania:

  • dla 1 osoby przysługuje lokal  o pow. co najmniej 25 m2,
  • dla 2 osób przysługuje lokal o pow. co najmniej 32 m2,
  • dla 3 osób przysługuje lokal o pow. co najmniej 44 m2,
  • dla 4-ch osób przysługuje lokal o pow. co najmniej 52 m2,
  • dla 5-ciu osób przysługuje lokal  o  pow. co najmniej 63 m2,
  • dla 6-ciu osób przysługuje lokal o pow. co najmniej 69 m2.

Przy kwalifikowaniu osób do wynajmu mieszkań istotne znaczenie ma sytuacja materialna wnioskodawców, która będzie dwukrotnie analizowana tj. przed zakwalifikowaniem wniosku i przed zawarciem umowy najmu. Spółka przy wynajmie mieszkań preferuje wnioskodawców, których dochód przynajmniej czterokrotnie przekracza przewidywane koszty utrzymania mieszkania.

Szacunkowy koszt utrzymania mieszkania w STBS obecnie kształtuje się w wysokości około 10-12 zł/m2.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwie mazowieckim w 2017r. wynosi 5.219,09 zł – obowiązuje do dn. 31.12.2019 r.

Dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie może być mniejszy niż 20% niż dochodów górnej granicy.

5.219,09                  1,30                           6.784,82

w 1 osobowym gospodarstwie domowym         20%             8.141,78

w 2 osobowym gospodarstwie domowym          80%           12.212,68

w 3 osobowym gospodarstwie domowym        120%           14.926,60

w 4 osobowym gospodarstwie domowym        160%           17.640,53

w 5 osobowym gospodarstwie domowym        200%           20.354,46

w 6 osobowym gospodarstwie domowym        240%           23.068,39

w 7 osobowym gospodarstwie domowym        280%           25.782,32

 

Liczba osób

w gospodarstwie domowym

Dochody

Minimalne,

maksymalne

1-osobowe

1.628,36

8.141,78

2-osobowe

2.442,54

12.212,68

3-osobowe

2.985,32

14.926,60

4-osobowe

3.528,11

17.640,53

5-osobowe

4.070,89

20.354,46

6-osobowe

4.613,68

23.068,39

 

Dochody te będą przeliczane wg. aktualnych średnich dochodów w województwie mazowieckim i będą stanowiły podstawę do oceny sytuacji finansowej przyszłego najemcy przed zawarciem umowy najmu po wybudowaniu mieszkania i co 2 lata w trakcie zamieszkiwania.

Najemcy dotychczas wybudowanych mieszkań  czynszowych opłacają Spółce czynsz w wysokości 8,10 zł/m2 (w budynkach przy ul. Unitów Podlaskich 7, 7A i 14, Niepodległości 10 i 10A, Romanówka 1A, Starowiejska 60A i 60B). W mieszkaniach poddaszowych czynsz wynosi 7,35 zł/m2. Stawka czynszu w budynku przy ul. Daszyńskiego 6 wynosi 9,55 zł/m2. W budynkach przy ul. Gospodarczej 10 i 12 stawka czynszu wynosi 9,75 zł/m2, a przy ul. Gospodarczej 15 i 17 - 10,20 zł./m2.

Stawki czynszu najmu mogą być inne w różnych budynkach w zależności od kosztów budowy i warunków otrzymania kredytu niezbędnego do zrealizowania danego budynku. W nowych budynkach STBS czynsz będzie wynosił 10,20 zł./m2.

Stawki czynszu za wynajem mieszkań realizowanych przy pomocy środków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego noszą znamiona czynszu regulowanego. Stawki czynszu zatwierdza Zgromadzenie Wspólników STBS. Zatwierdzając stawkę czynszu regulowanego Zgromadzenie Wspólników bierze pod uwagę faktyczne koszty ponoszone przez Spółkę na zarządzanie i administrowanie oraz spłatę kredytu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami czynsz najmu mieszkań zarządzanych przez Towarzystwo nie może przekraczać 4 % wskaźnika przeliczeniowego (12,68 zł/m2), który  począwszy od 1 października 2001 r. ustala  w okresach półrocznych Wojewoda Mazowiecki. Obecnie tj. od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r.  wskaźnik ten Wojewoda Mazowiecki ustalił na kwotę 3 804,38 zł/m2 i odnosi się on do średnich cen w budownictwie mieszkaniowym w województwie mazowieckim. Wskaźnik wartości odtworzeniowej zmienia się w okresach półrocznych.

Poza czynszem najmu, najemcy ponoszą koszty opłat za energię cieplną (centralne ogrzewanie i ciepła woda), energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, konserwację anteny zbiorczej, domofonów i inne świadczenia.

Przed zasiedleniem lokalu, najemca jest obowiązany wpłacić Towarzystwu kaucję w wysokości 12 miesięcznego czynszu ustalonego według stawki obowiązującej w okresie zasiedlania mieszkania.

Wpłacone Spółce koszty uczestnictwa w koszcie budowy (partycypacje) będą zwracane partycypantowi po zakończeniu najmu i rozliczeniu się z Towarzystwem z tytułu ewentualnych należności na rzecz wynajmującego, a ich wysokość przy zwrocie będzie ustalona na zasadach stosowanych przy ich pobieraniu. Partycypować w kosztach budowy mieszkań czynszowych mogą osoby prawne a także wnioskodawcy, którzy będą najemcami tych mieszkań.

Towarzystwo udostępnia zainteresowanym druki wniosków za odpłatnością w wysokości po 15 zł (opłata manipulacyjna). Integralną częścią wniosku jest druk deklaracji dochodowej, który ma odzwierciedlić sytuację finansową wnioskodawcy.

Zainteresowanych  serdecznie  zapraszamy do współpracy.

^