aktualizacja: 2019.04.26

Zamówienia

Informacja o zamówieniach poniżej 30 000 euro - 2019 r.

Informacja o zamówieniach poniżej 30 000 euro - 2018 r.

Siedleckie „TBS” Sp. z o.o. poszukuje firmy, do  wykonania remontu balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. przy ul. Niepodległości 10 i 10A oraz Unitów Podlaskich 7A Siedlcach. Wykonawca może dokonać remontu balkonów w jednym dowolnie wybranym budynku lub w większym zakresie. Umowa zostanie zawarta zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu  Tel 25- 644-95-62, 25-633099-37

 

STBS. 201 /2018                                                                                    Siedlce, 13 lipca 2018 r.

 

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na: „Wykonanie monitoringu terenu przed wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym Spółki przy ul. Daszyńskiego 6 w Siedlcach”. Usługę należy wykonać zgodnie z załączoną specyfikacją. Informację o zaproponowanych do wykonania monitoringu urządzeniach należy wpisać do formularza ofertowego lub dołączyć do oferty. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie § 5 Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 € Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia procedury w dowolnym momencie postępowania. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 w Siedlcach, po zaakceptowaniu wyników postępowania przez Zarząd Spółki.

Termin złożenia oferty: do 20 lipca 2018 r.

Usługę należy wykonać do dnia 28 września 2018 r.

Specyfikacja urządzeń i wykonania instalacji monitoringu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu placu i wejść do klatek schodowych przed wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym przy ul. Daszyńskiego 6. Budynek ma wymiary: 65 m długości i 16 m szerokości (5 klatek schodowych). Pomieszczenie wyznaczone na rejestrator znajduje się w piwnicy w klatce schodowej nr 5. Kamery powinny być umieszczone na budynku.

Planowany system monitoringu składa się z 4 kamer, 1 rejestratora, 1 monitora oraz niezbędnych  elementów montażowych i akcesoriów. Zapis z monitoringu powinien być przechowywany przez 30 dni a po tym okresie niszczony. W uzasadnionych przypadkach powinna być możliwość zgrania zapisu przez upoważnione osoby.

Kamery:

 • wykonanie zewnętrzne
 • obudowa wandaloodporna tulejowa,
 • szczelna, odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne IP67,
 • rozdzielczość przetwornika 4 MPix,
 • wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30 m
 • funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR, BLC,
 • sprzętowy WDR: 120 dB,
 • regulowana ogniskowa obiektywu 2,8 – 12 mm
 • zasilanie DC 12 V lub PoE (zgodne ze standardem 802.3af).

Rejestrator:

 • współpraca z dostarczonymi kamerami
 • ilość obsługiwanych kamer – min. 4 szt.
 • ilość obsługiwanych dysków – 2 szt.
 • 2 dyski o pojemności 6 TB (prędkość obrotowa - 7200 rpm, bufor – 256 MB, Interfejs – SATA III),
 • rozdzielczość zapisu 5 Mpix,
 • wbudowany min. 4 kanałowy switch PoE
 • możliwość pracy w sieci

Monitor:

 • współpraca z rejestratorem
 • przekątna ekranu min. 19”

Pozostałe elementy montażowe i akcesoria:

 • szafa wisząca wyposażona w listwę zasilającą 19” 1U, półkę 1 U – 1 szt.
 • elementy montażowe
 • kamery montowane na ścianach pokrytych styropianem o gr. 15 cm

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem i opisem przebiegu i sposobu wykonania instalacji.

Projekt umowy, formularz ofertowy i schemat monitoringu są dostępne u Zamawiającego.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 lub pod nr tel. (25) 644-95-62.

 

 

STBS.Z. 65 / 2018                                                                                 Siedlce, dnia 6 marca 2018 r.

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na: „Wykonanie usługi polegającej na kompleksowej obsłudze w zakresie ochrony danych osobowych w tym do 25 maja 2018 r. pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) a w okresie późniejszym Inspektora Ochrony Danych w Siedleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach ul. Starowiejska 60 w okresie od dnia 1. 04. 2018 r. do dnia 31. 12. 2020 r.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie § 5 Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 € Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Wykonali w przeciągu ostatnich trzech lat, co najmniej jedną usługę ABI która trwała min. 12 miesięcy dla instytucji zajmującej się obsługą nieruchomości lub dewelopera.
 2. Wykonali w przeciągu ostatnich trzech lat, co najmniej trzy usługi w zakresie ochrony danych osobowych,
 3.  Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełnienia zadań określonych w RODO do wykonania zamówienia,
 4. W przypadku firm i osób prowadzących działalność posiadają profil działalności który upoważnia do wykonania usługi w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku osób fizycznych posiadają kwalifikacje do wykonania usługi poświadczone odpowiednimi kursami, certyfikatami.
 5. Spełniają warunki określone w art. 36a ust 5 ustawy o ochronie danych osobowych, tj.: posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 6.  Nie byli karani za umyślne przestępstwo.

W celu potwierdzenia spełniania warunków wskazanych w zapytaniu ofertowym Wykonawca w ofercie oświadcza, że spełnia łącznie wszystkie warunki, Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu  dokumentów potwierdzających spełnianie warunków:

 • w pkt. 1, 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć referencje.
 • w pkt. 4, 5 i 6 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć właściwy wypis z rejestru KRS/CIDG lub zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty oraz  wypis z rejestru KRK

Oferent powinien przygotować i przedłożyć ofertę na formularzu dostępnym u zamawiającego.

Termin składanie ofert: do dnia 15 marca 2018 r. do godz. 10.00,

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia procedury w dowolnym momencie postępowania. Zamawiający przyzna wykonanie zamówienia Wykonawcy który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę cenową. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 w Siedlcach, po zaakceptowaniu wyników postępowania przez Zarząd Spółki. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 lub pod nr tel. (25) 644-95-62.

 

 

 

STBS.Z. 20 / 2018                                                                                 Siedlce, dnia 18 stycznia 2018 r.

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy zadania: „Wykonanie usług polegających na deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji oraz dezodoryzacji budynków mieszkalnych będących w zasobach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. oraz budynków komunalnych Miasta Siedlce. Usługa deratyzacji powinna być wykonana godnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zasad przeprowadzania obowiązującej deratyzacji na terenie miasta Siedlce obowiązującym w 2018 r. Deratyzacja będzie przeprowadzana dwa razy w roku w terminach od 1 kwietnia do 28 kwietnia oraz od 1 października do 28 października. Usługa będzie polegała na:

 • wyłożeniu na terenie wszystkich nieruchomości trutek do zwalczania szczurów, szczególnie w miejscach pojawiania się i żerowania gryzoni tj. w pomieszczeniach gospodarczych, osłonach i wiatach śmietnikowych, korytarzach piwnicznych, węzłach i kanałach ciepłowniczych, kanałach sanitarnych i studzienkach kanalizacyjnych, itp.
 • umieszczeniu w miejscach wyłożenia trutki ostrzeżenia o treści: „UWAGA! Trucizna przeciw szczurom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt.”,
 • stałym uzupełnianiu preparatów do zwalczania gryzoni,
 • usuwaniu padłych w czasie deratyzacji gryzoni w ciągu 12 godzin.

                Po każdej deratyzacji należy dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie wykonania usługi w formie protokołu z wykonanych czynności.

Poza ww. zakresem Zamawiający, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, zleci Wykonawcy zrealizowanie usług w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji oraz dezodoryzacji według stawek zgodnych z ofertą.

Umowa o wykonanie usługi zostanie zawarta na 1 rok, do dnia 31 grudnia 2018 r.

W ofercie należy podać stawkę netto za wykonanie usługi:

 • w zakresie deratyzacji,
 • w zakresie dezynsekcji,
 • w zakresie dezynfekcji,
 • w zakresie dezodoryzacji

za każdą klatkę schodową w budynkach w zasobach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. oraz w budynkach komunalnych Miasta Siedlce.

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował ceną usług, gdzie największą wagę będzie miała cena deratyzacji.

Umowa z wybranym w postępowaniu Wykonawcą zostanie zawarta w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 w Siedlcach, po zaakceptowaniu wyników postępowania przez Zarząd Spółki. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia procedury w dowolnym momencie postępowania. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z § 5 Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro obowiązującego  w Siedleckim  „TBS” Sp. z o.o.  Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 lub pod nr tel. (25) 644-95-62.

Ofertę należy złożyć do dnia 30 stycznia 2018 r.

 

 

STBS.Z. 11 / 2018                                                                                                         Siedlce, dnia 8 stycznia 2018 r.

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy zadania: „Wykonanie okresowej kontroli i czyszczenia przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. i  budynkach komunalnych Miasta Siedlce oraz na doraźne wykonywanie robót budowlanych związanych z przebudową kominów i przewodów kominowych, montażem nasadek kominowych i innych urządzeń kominiarskich poprawiających działanie wentylacji grawitacyjnej i innych robót kominiarskich”. Materiały niezbędne do wykonania robót dostarczy STBS. Umowa o wykonanie usługi zostanie zawarta na czas określony, od dnia 1 stycznia  2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (projekt umowy, formularz oferty dostępny u zamawiającego). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z § 5 Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro obowiązującego  w Siedleckim  „TBS” Sp. z o.o.  Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 lub pod nr tel. (25) 644-95-62 wew. 27. Termin składania ofert do 18 stycznia 2018 r.

 

 

STBS.Z. 424 / 2017                                                                                 Siedlce, dnia 19 grudnia 2017 r.

 

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy zadania: Hurtowa dostawa środków czystości, chemii gospodarczej oraz materiałów i sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i zasobach mieszkaniowych Siedleckiego „TBS” oraz komunalnych zasobach Miasta Siedlce".  Materiały będą kupowane sukcesywnie (w miarę potrzeb) i odbierane przez upoważnionych pracowników lub dostarczane przez Wykonawcę do działu techniczno -eksploatacyjnego STBS. Ponadto należy określić godziny pracy hurtowni w dni powszednie, soboty  Dostawca powinien posiadać placówkę handlową (przedstawiciela, oddział, filię w Siedlcach). Termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z § 5 Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro obowiązującego  w Siedleckim  „TBS” Sp. z o.o. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 lub pod nr tel. (25) 644-95-62 wew. 27. Termin składania ofert do 28 grudnia 2017 r.

 

 

 

STBS.Z. 425 / 2017                                                                            Siedlce, dnia 18 grudnia 2017 r.

 

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy zadania: „Hurtowa dostawa materiałów branży ogrodniczejogrodniczej potrzebnych do pracy na stanowisku sprzątaczka i konserwator w zasobach Siedleckiego„TBS” i komunalnych zasobach Miasta Siedlce ” Materiały będą kupowane sukcesywnie (w miarę potrzeb) i odbierane przez upoważnionych pracowników lub dostarczane przez Wykonawcę do działu techniczno -eksploatacyjnego STBS. Ponadto należy określić godziny pracy hurtowni w dni powszednie, soboty. Dostawca powinien posiadać placówkę handlową (przedstawiciela, oddział, filię w Siedlcach). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z § 5 Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro obowiązującego  w Siedleckim  „TBS” Sp. z o.o.  Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 lub pod nr tel. (25) 644-95-62 wew. 27. Termin składania ofert do 28 grudnia 2017 r.

 

STBS.Z. 389  / 2017                                                                        Siedlce, dnia 15 grudnia 2017 r.

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o ponowieniu zapytania ofertowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy zadania: „Hurtowa dostawa materiałów branży elektrycznej potrzebnych do konserwacji i bieżących napraw instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. oraz budynkach komunalnych Miasta Siedlce”.  Materiały będą kupowane sukcesywnie (w miarę potrzeb) i odbierane przez upoważnionych pracowników STBS. Ponadto należy określić godziny pracy hurtowni w dni powszednie, soboty oraz ewentualnie informację o możliwości pilnego zakupu materiałów do usunięcia awarii w święta i dni ustawowo wolne od pracy. Dostawca powinien posiadać placówkę handlową (przedstawiciela, oddział, filię w Siedlcach). Termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z § 5 Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro obowiązującego  w Siedleckim  „TBS” Sp. z o.o.  Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 lub pod nr tel. (25) 644-95-62 wew. 27. Termin składania ofert do 21 grudnia 2017 r.

 

 

 

STBS.Z. 414 / 2017                                                                       Siedlce, dnia 13 grudnia 2017 r.

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy zadania: „Wykonanie usług z podnośnika samochodowego”. W ramach usługi wykonywane będą następujące roboty:

 1. usuwanie sopli lodowych oraz nawisów śnieżnych z dachów budynków,
 2. usuwanie nasypów śnieżno – lodowych z dachów budynków,
 3. usuwanie z dachów liści i innych zanieczyszczeń (np. gałęzi) utrudniających swobodny spływ wody,
 4. czyszczenie i udrażnianie rynien i rur spustowych,
 5. wykonywanie naprawy obróbek blacharskich,
 6. sprawdzenie szczelności pokrycia dachowego, z przedstawieniem stosownego protokołu,
 7. zabezpieczanie budynków przed gołębiami i innym ptactwem,
 8. montaż na wysokości kolców przeciwko gołębiom,
 9. naprawa instalacji odgromowych,
 10. wykonywanie innych prac na wysokości wymagających użycia podnośnika samochodowego.

Czas reakcji na wykonanie usługi ustala się do 24 godzin od zgłoszenia przez Zleceniodawcę potrzeby jej wykonania.

Ofertę należy złożyć na 2 rodzaje podnośników:

 1. podnośnik o wysokości podnoszenia minimum 20 m, z wysięgiem bocznym minimum 8 m o „lekkiej” budowie i dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
 2. podnośnik o wysokości podnoszenia powyżej 20 m, z wysięgiem bocznym minimum 15 m. Dopuszczalna masa całkowita może przekroczyć  3,5 t.

Ofertę należy złożyć do dnia 20 grudnia 2017 r.

 

 

STBS.Z. 402 / 2017                                                                   Siedlce, dnia 6 grudnia 2017 r.

 

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy zadania: „Hurtowa dostawa materiałów branży sanitarnej (hydraulicznych) potrzebnych do konserwacji i bieżących napraw instalacji sanitarnych (wodno – kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania) w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. oraz budynkach komunalnych Miasta Siedlce”. Materiały będą kupowane sukcesywnie (w miarę potrzeb) i odbierane przez upoważnionych pracowników STBS. Ponadto należy określić godziny pracy hurtowni w dni powszednie, soboty oraz ewentualnie informację o możliwości pilnego zakupu materiałów do usunięcia awarii w święta i dni ustawowo wolne od pracy. Dostawca powinien posiadać placówkę handlową (przedstawiciela, oddział, filię w Siedlcach). Termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z § 5 Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro obowiązującego  w Siedleckim  „TBS” Sp. z o.o.  Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 lub pod nr tel. (25) 644-95-62 wew. 27. Termin składania ofert do 15 grudnia 2017 r.

 

STBS.Z. 403 / 2017                                                                   Siedlce, dnia 6 grudnia 2017 r.

 

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy zadania: „Hurtowa dostawa materiałów branży budowlanej potrzebnych do bieżących napraw i prac budowlanych w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. oraz budynkach komunalnych Miasta Siedlce”. Materiały będą kupowane sukcesywnie (w miarę potrzeb) i odbierane przez upoważnionych pracowników STBS. Ponadto należy określić godziny pracy hurtowni w dni powszednie, soboty oraz ewentualnie informację o możliwości pilnego zakupu materiałów do usunięcia awarii w święta i dni ustawowo wolne od pracy. Dostawca powinien posiadać placówkę handlową (przedstawiciela, oddział, filię w Siedlcach). Termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z § 5 Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro obowiązującego  w Siedleckim  „TBS” Sp. z o.o.  Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 lub pod nr tel. (25) 644-95-62 wew. 27. Termin składania ofert do 15 grudnia 2017 r.

 

 

STBS.Z. 386  / 2017                                                            Siedlce, dnia 29 listopada 2017 r.

 

 

            Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy zadania: „Obsługa informatyczna systemów komputerowych Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. z uwzględnieniem wszelkich problemów informatycznych związanych z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z § 5 Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro obowiązującego  w Siedleckim  „TBS” Sp. z o.o.  Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 lub pod nr tel. (25) 644-95-62 wew. 27. Termin składania ofert do 11 grudnia 2017 r.

 

 

STBS.Z. 389  / 2017                                                              Siedlce, dnia 29 listopada 2017 r.

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy zadania: „Hurtowa dostawa materiałów branży elektrycznej potrzebnych do konserwacji i bieżących napraw instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. oraz budynkach komunalnych Miasta Siedlce”.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z § 5 Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro obowiązującego  w Siedleckim  „TBS” Sp. z o.o.  Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 lub pod nr tel. (25) 644-95-62 wew. 27. Termin składania ofert do 11 grudnia 2017 r.

 

 

STBS.Z. 362  / 2017                                                                Siedlce, dnia 27 listopada 2017 r.

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy zadania: „Konserwacja i naprawa platform schodowych dla osób niepełnosprawnych w następujących budynkach: ul. Daszyńskiego 6, ul. Starowiejska 60A, ul. Gospodarcza 10, ul. Gospodarcza 12 i ul. Młynarska 14 w Siedlcach”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z § 5 Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro obowiązującego  w Siedleckim  „TBS” Sp. z o.o.  Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 lub pod nr tel. (25) 644-95-62 wew. 27. Termin składania ofert do 8 grudnia 2017 r.

 

 

STBS.Z. 385  / 2017                                                                  Siedlce, dnia 27 listopada 2017 r.

 

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy zadania: „Wykonanie usługi wyrównania przed zimą dróg gruntowych, odśnieżania i posypywania materiałem uszortniającym dróg, parkingów, chodników i podjazdów do garaży w okresie zimowym, polegającą na sprzątaniu sprzętem mechanicznym śniegu bezpośrednio po opadach atmosferycznych oraz likwidowania śliskości dróg, parkingów, chodników i podjazdów do garaży”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z § 5 Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro obowiązującego  w Siedleckim  „TBS” Sp. z o.o.  Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 lub pod nr tel. (25) 644-95-62 wew. 27. Termin składania ofert do 8 grudnia 2017 r.

 

 

 

 

STBS.Z. 385  / 2017                                                                  Siedlce, dnia 27 listopada 2017 r.

 

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy zadania: „Wykonanie usługi wyrównania przed zimą dróg gruntowych, odśnieżania i posypywania materiałem uszortniającym dróg, parkingów, chodników i podjazdów do garaży w okresie zimowym, polegającą na sprzątaniu sprzętem mechanicznym śniegu bezpośrednio po opadach atmosferycznych oraz likwidowania śliskości dróg, parkingów, chodników i podjazdów do garaży”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z § 5 Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro obowiązującego  w Siedleckim  „TBS” Sp. z o.o.  Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 lub pod nr tel. (25) 644-95-62 wew. 27. Termin składania ofert do 8 grudnia 2017 r.

 

 

STBS. Z. 47/2017                                                                                           Siedlce, dnia 3 lutego 2017 r.

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy zadania: „Hurtowa dostawa materiałów branży budowlanej potrzebnych do bieżących napraw i prac budowlanych w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. oraz budynkach komunalnych Miasta Siedlce”.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z § 5 Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro obowiązującego  w Siedleckim  „TBS” Sp. z o.o.  Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 lub pod nr tel.  (25) 644-95-62. Termin składania ofert do 12 lutego 2017 r.  godz. 12:00.

 

 

 

STBS. Z. 62/2017                                                                                   Siedlce, dnia 15 lutego 2017 r.

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy zadania: „Wykonanie monitoringu nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółki przy ul. Gospodarczej 15 i 17 w Siedlcach”.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z § 5 Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro obowiązującego  w Siedleckim  „TBS” Sp. z o.o.  Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 lub pod nr tel.  (25) 644-95-62. Termin składania ofert do 17 lutego 2017 r.  godz. 12:00.

 

 

 

STBS. Z. 83/2017                                                                                   Siedlce, dnia 7 marca 2017 r.

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy zadania: „Wykonanie usługi serwisowania samochodów służbowych Siedleckiego TBS Sp. z o.o.”.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z § 5 Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro obowiązującego  w Siedleckim  „TBS” Sp. z o.o.  Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 lub pod nr tel.  (25) 644-95-62. Termin składania ofert do 17 marca 2017 r.  godz. 10:00.

 

 

STBS. Z. 108/2017                                                                                          Siedlce, dnia 20 marca  2017 r.

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy okresowej kontroli przewodów kominowych  w budynkach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o., budynkach komunalnych Miasta Siedlce oraz na doraźne wykonywanie robót kominiarskich.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z § 5 Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro obowiązującego  w Siedleckim  „TBS” Sp. z o.o.  Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 lub pod nr tel.  (25) 644-95-62. Termin składania ofert do 24 marca 2017 r. 

 

 

 

STBS. Z. 217/2017                                                                                          Siedlce, dnia 21 lipca  2017 r.

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie dostawcy samochodu osobowego używanego.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z § 5 Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro obowiązującego  w Siedleckim  „TBS” Sp. z o.o.  Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 60 lub pod nr tel.  (25) 644-95-62. Termin składania ofert do 7 sierpnia 2017 r. godz. 12:00.

^