aktualizacja: 2022.04.22

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Od kiedy RODO jest  stosowane

Od 25 maja 2018 r.

Jaki był cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawiła, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE są jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Starowiejska 60 08-110 Siedlce, które reprezentuje Prezes Zarządu.

Kim jest inspektor danych w STBS Spółka z o.o. i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo (iod@stbs.siedlce.pl) lub listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych, Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Starowiejska 60 08-110 Siedlce.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe

Na podstawie następujących aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 • ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 • ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali,
 • innych szczegółowych przepisów prawa, w tym z zakresu prowadzenia rachunkowości i zamówień publicznych

oraz

 • zawartej umowy,
 • wyrażonej zgody.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają z powyższych ustaw. W szczególności realizujemy zadania, związane z:   

 • zawarciem umowy lub wykonaniem umowy, której jesteś stroną i wykonywaniem zobowiązań z nich wynikających, podejmowaniem działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, a także dochodzeniem ewentualnych roszczeń w celu wypełnienia zadań statutowych;
 • przyjmowaniem i rozpatrywaniem  spraw, w tym zgłaszanie konieczności usuwania awarii;
 • prowadzenia wynajmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach towarzystwa;
 • sprawowania zarządu nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności STBS Sp. z.o.o.;
 • prowadzenia innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą;
 • zabezpieczeniem informacji i danych w celach archiwalnych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi.
W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim zostały zebrane lub do wycofania zgody.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do podpisania umowy i wykonywania naszych zadań statutowych. Możesz odmówić podania danych, jednakże wtedy zawarcie  umowy czy obsługa wykonywanych zadań będzie niemożliwa.
Przetwarzamy dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody na ich przetwarzanie. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

 • osobiście w siedzibie naszej jednostki,
 • elektronicznie na adres iod@stbs.siedlce.pl,
 • listownie na adres naszej jednostki: STBS Spółka z o.o. ul. Starowiejska 60 08-110 Siedlce

Adresy naszej jednostki organizacyjnej znajdziesz na stronie www.stbs.siedlce.pl.

Przekazanie lub powierzenie danych

Możemy przekazać/powierzyć dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. Miasto Siedlce, wymiar sprawiedliwości) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danych umowy powierzenia zawarte z podmiotami świadczącymi różne usługi (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego).

Inne

Dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poddawane profilowaniu, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna RODO – korespondencja e-mail

 1. W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Starowiejska 60, 08-110 Siedlce, które reprezentuje Prezes Zarządu.
 2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem iod@stbs.siedlce.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji elektronicznej, w tym:
  a) odpowiedzi na zadane pytania i udzielenia stosownych informacji; ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w powyższych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  b) w celach archiwalnych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  c) Jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z STBS Sp. z o. o, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu jej prawidłowego wykonania (konieczna komunikacja w celu prawidłowego wykonania umowy/zlecenia).
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej.
 5. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie, tj. imię, nazwisko, e-mail; niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 6. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów (Firma Komputerowa „Orbita”).
 7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:
  a) dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii,
  b) żądania sprostowania danych osobowych,
  c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod@stbs.siedlce.pl.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 11. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 12. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
^